home > co2

Wat is de invloed van CO₂?

Een tweede grote vraag in de discussie over het klimaat is of de recente temperatuustijging het gevolg is van menselijk handelen, in het bijzonder door de uitstoot van CO₂ als broeikasgas. Is er op dit moment sprake van een natuurlijke klimaatverandering of is deze het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen die samenhangt met de toegenomen welvaart en de groei van de wereldbevolking?


De toename van CO₂ in de atmosfeer wordt vaak beschouwd als de oorzaak van de opwarming van de aarde. Alle beleidsdoelstellingen zijn ook geformuleerd in termen van de hoeveelheid CO₂-uitstoot in plaats van dat het is uitgedrukt in de maximaal acceptabele temperatuurstijging in Nederland. Op het eerste oog lijkt er inderdaad een verband tussen de temperatuurstijging op aarde en de toename van CO₂  .... Lees verder


Het algemene beeld is dat de CO₂-concentratie in de atmosfeer stijgt door de menselijke uitstoot. Het aandeel CO₂ in de lucht ging van 280 ppm (parts per million) in 1750 naar 410 ppm nu. Op dit moment is de stijging ongeveer 2,1 ppm per jaar. Het IPCC schrijft de volledige stijging van 130 ppm toe aan de menselijke uitstoot van CO₂. Het is echter de vraag of dit terecht is. Het is relatief eenvo .... Lees verder


De beeldvorming over het klimaat is sterk beïnvloed door toekomstverwachtingen op basis van klimaatmodellen, de zogenaamde General Circulation Models. Dit zijn complexe rekenmodellen van het aardoppervlak, de atmosfeer, de oceanen en de processen die er werkzaam zijn. De modellen simuleren het klimaat op aarde op basis van de wetten van de fysica, de beweging van vloeistoffen en gassen en de inter .... Lees verder


Alle veronderstellingen over de invloed van de mens op de opwarming van de aarde zijn gebaseerd op de broeikastheorie. De broeikastheorie geeft een verklaring waarom broeikasgassen zoals waterdamp, CO₂, methaan, lachgas en ozon een opwarmend effect hebben. Over het broeikaseffect waar de theorie over gaat, bestaan veel misverstanden. Het gaat ook om een ingewikkeld proces, waarbij ook in de wetens .... Lees verder


Het klimaat wordt vaak in één adem genoemd met natuur en milieu. Daarmee wordt de indruk gewekt dat wat goed is voor het klimaat ook goed is voor natuur en milieu (en omgekeerd). Toch gaat het hier om verschillende zaken. Bij de Gevolgen voor de biodiversiteit vind je meer informatie over de gevolgen van de opwarming voor natuur en milieu. Daarmee samenhangend is de vraag of CO₂ een vervuilende st .... Lees verder