home  > co2

Wat is de invloed van CO₂?

De menselijke uitstoot van het broeikasgas CO₂ wordt veelal gezien als de oorzaak van de opwarming van de aarde. Het is dus belangrijk om goed te snappen wat de invloed van CO₂ precies is op het klimaat. Is er op dit moment sprake van een natuurlijke klimaatverandering zoals hier eerder toegelicht, of is deze het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen die samenhangt met de toegenomen welvaart en de groei van de wereldbevolking?

Om de invloed van CO₂ te begrijpen en zo te kunnen beoordelen of het huidige klimaatbeleid zinvol is, zijn er enkele belangrijke vragen.


Bij de vraag of er een duidelijke samenhang (correlatie) is tussen CO₂ en temperatuur is belangrijk om te kijken naar de tijdschaal. Over een periode van honderden miljoenen jaren blijkt er geen correlatie te zijn, maar die correlatie is er wel over de afgelopen honderdduizenden jaren en over de afgelopen tientallen jaren. Daar waar er sprake is van correlatie ijlt de CO₂ na op de temperatuur. CO₂ .... Lees verder


Over een periode van honderdduizenden jaren is er een duidelijke correlatie tussen CO₂ en temperatuur. De fluctuaties vertonen een grote gelijkenis. Veel mensen zien dit als bewijs dat CO₂ de oorzaak is van de temperatuurstijging. Door gedetailleerder te kijken, blijkt echter klip-en-klaar dat de correlatie alleen te verklaren is met de temperatuur als oorzaak. Bij hogere temperaturen geven de oce .... Lees verder


Het algemene beeld is dat de CO₂ afkomstig van onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen en ander landgebruik zich ophoopt in de atmosfeer en daar niet meer weggaat. Het beeld is echter veel minder eenduidig. De menselijke uitstoot is minder dan 5% van de jaarlijkse natuurlijke stromen van en naar de atmosfeer en de natuur neemt ook deze menselijke CO₂ op. Het is erg onwaarschijnlijk d .... Lees verder


De beeldvorming over het klimaat is sterk beïnvloed door toekomstverwachtingen op basis van klimaatmodellen, de zogenaamde General Circulation Models. Dit zijn complexe rekenmodellen van het aardoppervlak, de atmosfeer, de oceanen en de processen die er werkzaam zijn. De modellen simuleren het klimaat op aarde op basis van de wetten van de fysica, de beweging van vloeistoffen en gassen en de inter .... Lees verder


Alle veronderstellingen over de invloed van de mens op de opwarming van de aarde zijn gebaseerd op de broeikastheorie. De broeikastheorie geeft een verklaring waarom broeikasgassen zoals waterdamp, CO₂, methaan, lachgas en ozon een opwarmend effect hebben. Over het broeikaseffect waar de theorie over gaat, bestaan veel misverstanden. Het gaat ook om een ingewikkeld proces, waarbij ook in de wetens .... Lees verder


Veel berichten in de media en op internet geven de indruk dat CO₂ een vervuilende stof is. Het tegendeel is het geval. De toename van de CO₂-concentratie heeft geleid tot een sterke vergroening van de aarde. Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de toename van landbouwopbrengst per hectare. .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 01-05-2021 Volgende >