home  > co2

Wat is de invloed van CO₂?

De menselijke uitstoot van het broeikasgas CO₂ wordt veelal gezien als de oorzaak van de opwarming van de aarde. Het is dus belangrijk om goed te snappen wat de invloed van CO₂ precies is op het klimaat. Is er op dit moment sprake van een natuurlijke klimaatverandering zoals hier eerder toegelicht, of is deze het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen die samenhangt met de toegenomen welvaart en de groei van de wereldbevolking?

Om de invloed van CO₂ te begrijpen en zo te kunnen beoordelen of het huidige klimaatbeleid zinvol is, zijn er enkele belangrijke vragen.


Bij de vraag of er een duidelijke samenhang (correlatie) is tussen CO₂ en temperatuur is belangrijk om te kijken naar de tijdschaal. Over een periode van honderden miljoenen jaren blijkt er geen correlatie te zijn, maar die correlatie is er wel over de afgelopen honderdduizenden jaren en over de afgelopen tientallen jaren. Daar waar er sprake is van correlatie ijlt de CO₂ na op de temperatuur. CO₂ .... Lees verder


De CO₂-concentratie in de atmosfeer is sinds het begin van de metingen in Mauna Loa gestegen van 315 ppm in 1958 naar ongeveer 415 ppm nu. Het algemene beeld is dat de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer stijgt door de menselijke uitstoot. Met name de verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor extra emissie waardoor de CO₂ zich zou ophopen in de atmosfeer. Toch is het beeld veel minder e .... Lees verder


Alle veronderstellingen over de invloed van de mens op de opwarming van de aarde zijn gebaseerd op de broeikastheorie. De broeikastheorie geeft een verklaring waarom broeikasgassen zoals waterdamp, CO₂, methaan, lachgas en ozon een opwarmend effect hebben. Over het broeikaseffect waar de theorie over gaat, bestaan veel misverstanden. Het gaat ook om een ingewikkeld proces, waarbij ook in de wetens .... Lees verder


De beeldvorming over het klimaat is sterk beïnvloed door toekomstverwachtingen op basis van klimaatmodellen, de zogenaamde General Circulation Models. Dit zijn complexe rekenmodellen van het aardoppervlak, de atmosfeer, de oceanen en de processen die er werkzaam zijn. De modellen simuleren het klimaat op aarde op basis van de wetten van de fysica, de beweging van vloeistoffen en gassen en de inter .... Lees verder


Veel berichten in de media en op internet geven de indruk dat CO₂ een vervuilende stof is. Het tegendeel is het geval. De toename van de CO₂-concentratie heeft geleid tot een sterke vergroening van de aarde. Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de toename van landbouwopbrengst per hectare. .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 04-06-2022 Volgende >