home  > maatregelen  > energie

Energie en klimaat

Het overgrote deel van de klimaatmaatregelen van de overheid heeft direct of indirect betrekking op energie. De welvaart die we in Nederland en in de rest van de wereld de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd, is direct gekoppeld met de beschikbaarheid van energie in zijn verschillende vormen. Vanaf het moment dat mensen zelf vuur konden maken heeft energie ervoor gezorgd dat ze zich konden verwarmen en voedsel konden bereiden. De huidige maatschappij is ondenkbaar zonder een betrouwbare energievoorziening. De omschakeling die overheden nu voor ogen hebben naar een energievoorziening zonder uitstoot van CO₂ is meer dan uitdagend.


Het aandeel zonne- en windenergie in de totale energiehuishouding in Nederland bedraagt op dit moment slechts 2%. De besparing aan CO₂-uitstoot van deze nieuwe bronnen wordt volledig teniet gedaan door de toename van het gebruik van hout (biomassa) als brandstof voor energieopwekking. .... Lees verder


Het huidige klimaatbeleid zet voor de elektriciteitsproductie in op grootschalig gebruik van zon en wind ter vervanging van kolen- en gascentrales. Door het grillige karakter van zon en wind, zullen de traditionele centrales nodig blijven om in het overgrote deel van de stroombehoefte te voorzien. Een groot deel van het vermogen van windmolens en zonnepanelen zal ongebruikt blijven en de verminder .... Lees verder


Door de vele verborgen kosten is het inschatten van de kosten voor de toepassing van zon en wind bij de opwekking van stroom complex. Hoe hoger het aandeel zon en wind, hoe hoger de kosten zijn om deze in te passen in het bestaande netwerk. Een vergelijking met andere Europese landen maakt duidelijk dat de kosten voor zon en wind een factor 9 hoger liggen dan normaal. Met de huidige klimaat- en en .... Lees verder


Op dit moment kijkt de Nederlandse overheid niet of nauwelijks naar de inzet van kernenergie om de uitstoot van CO₂ terug te brengen. Dit ondanks het feit dat nucleaire centrales grote voordelen hebben ten opzichte van zon en wind. Met name de milieubelasting het het ruimtebeslag zijn bij kernenergie veel gunstiger. Voorbeelden in Frankrijk en Zuid-Korea laten zien dat de kosten van kernenergie ve .... Lees verder