home  > tag_results

Tag: co2

Terug naar Home

Een belangrijke vraag in de discussie over het klimaat is of de recente temperatuurstijging het gevolg is van menselijk handelen, in het bijzonder door de uitstoot van CO₂ als broeikasgas. Is er op dit moment sprake van een natuurlijke klimaatverandering of is deze het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen die samenhangt met de toegenomen welvaart en de groei van de wereldbevolking?


Bij de vraag of er een duidelijke samenhang (correlatie) is tussen CO₂ en temperatuur is belangrijk om te kijken naar de tijdschaal. Over een periode van honderden miljoenen jaren blijkt er geen correlatie te zijn, maar die correlatie is er wel over de afgelopen honderdduizenden jaren en over de afgelopen tientallen jaren. Daar waar er sprake is van correlatie ijlt de CO₂ na op de temperatuur. CO₂ .... Lees verder


Over een periode van honderdduizenden jaren is er een duidelijke correlatie tussen CO₂ en temperatuur. De fluctuaties vertonen een grote gelijkenis. Veel mensen zien dit als bewijs dat CO₂ de oorzaak is van de temperatuurstijging. Door gedetailleerder te kijken, blijkt echter klip-en-klaar dat de correlatie alleen te verklaren is met de temperatuur als oorzaak. Bij hogere temperaturen geven de oce .... Lees verder


Het algemene beeld is dat de CO₂ afkomstig van onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen en ander landgebruik zich ophoopt in de atmosfeer en daar niet meer weggaat. Het beeld is echter veel minder eenduidig. De menselijke uitstoot is minder dan 5% van de jaarlijkse natuurlijke stromen van en naar de atmosfeer en de natuur neemt ook deze menselijke CO₂ op. Het is erg onwaarschijnlijk d .... Lees verder


Het broeikaseffect is het proces in de atmosfeer dat er voor zorgt dat het aardoppervlak minder koud is dan wanneer er geen atmosfeer zou zijn. De werking van het broeikaseffect is complex en leidt regelmatig tot misverstanden. Met name over het effect van een toename van de CO₂-concentratie op de temperatuur bestaat in de wetenschap nog veel discussie. .... Lees verder


De uitvoering van de maatregelen van het klimaatakkoord kosten ongeveer €400 voor elke ton CO₂-reductie. Dit bedrag is zo hoog omdat in Nederland de zaken al relatief goed geregeld zijn. Met CO₂-compensatieprojecten elders op de wereld is met een veel kleiner bedrag veel meer CO₂-reductie te realiseren. .... Lees verder


De klimaatmodellen vormen de basis onder alle verontrustende voorspellingen van het IPCC over de verandering van klimaat. De modellen zijn wetenschappelijk van waarde, maar op dit moment ongeschikt om voorspellingen mee te doen. Door de hoge complexiteit en het chaotische karakter van het klimaat en de lange tijdshorizon is de onnauwkeurigheid veel te groot. Bovendien zijn de uitkomsten grotendeel .... Lees verder


In veel beschrijvingen van het broeikaseffect wordt gesuggereerd dat de atmosfeer de aarde opwarmt doordat het de warmtestraling afkomstig van de aarde reflecteert. De koude atmosfeer kan echter nooit het relatief warme aardoppervlak verwarmen. Voor de verklaring van de temperatuur op aarde (op basis van de broeikastheorie) is alleen de effectieve warmtestroom van het aardoppervlak naar de atmosfe .... Lees verder


Veel berichten in de media en op internet geven de indruk dat CO₂ een vervuilende stof is. Het tegendeel is het geval. De toename van de CO₂-concentratie heeft geleid tot een sterke vergroening van de aarde. Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de toename van landbouwopbrengst per hectare. .... Lees verder