home  > tag_results

Tag: energie

Terug naar Home

Het overgrote deel van de klimaatmaatregelen van de overheid heeft direct of indirect betrekking op energie. De welvaart die we in Nederland en in de rest van de wereld de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd, is direct gekoppeld met de beschikbaarheid van energie in zijn verschillende vormen. Vanaf het moment dat mensen zelf vuur konden maken heeft energie ervoor gezorgd dat ze zich konden verwarmen .... Lees verder


Het aandeel zonne- en windenergie in de totale energiehuishouding in Nederland bedraagt op dit moment slechts 2%. De besparing aan CO₂-uitstoot van deze nieuwe bronnen wordt volledig teniet gedaan door de toename van het gebruik van hout (biomassa) als brandstof voor energieopwekking. .... Lees verder


De maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn erg kostbaar. Het is dus van het grootste belang dat die maatregelen worden uitgevoerd die het meeste effect hebben. Nu is het zo dat de klimaatdoelstellingen van de overheid zijn niet geformuleerd in °C opwarming of millimeter zeespiegelstijging, maar in de hoeveelheid uitgestoten CO₂. Dat betekent dat het directe effect van de maatregel .... Lees verder


Door de vele verborgen kosten is het inschatten van de kosten voor de toepassing van zon en wind bij de opwekking van stroom complex. Het relatieve aandeel zon en wind in de totale energiemix, blijkt grote invloed te hebben op de totale (integrale) kosten per MWh. Met de huidige klimaat- en energieplannen zullen voor Nederland de extra jaarlijkse kosten voor voor de beperking van de uitstoot naar  .... Lees verder


Het huidige klimaatbeleid zet voor de elektriciteitsproductie in op grootschalig gebruik van zon en wind ter vervanging van kolen- en gascentrales. Door het grillige karakter van zon en wind, zullen de traditionele centrales nodig blijven om in het overgrote deel van de stroombehoefte te voorzien. Een groot deel van het vermogen van windmolens en zonnepanelen zal ongebruikt blijven en de verminder .... Lees verder


Het aardgasvrij maken van een woning kan alleen als deze al goed geïsoleerd is. Daardoor is de CO₂-besparing ten opzichte van een gasgestookte woning klein. Er valt veel meer CO₂-winst te behalen door de focus te richten op het grote aantal nog slecht geïsoleerde woningen. .... Lees verder


Bij de klimaatmaatregelen hebben veel mensen de gedachte: “baat het niet, dan schaadt het niet”. Iedereen begrijpt wel dat de impact van alleen Nederland op het klimaat te verwaarlozen is, maar zien de verduurzaming toch als een stap in de goede richting, en “alle beetjes helpen”. De maatregelen van de overheid gericht op het terugdringen van de CO₂-uitstoot blijken echter een dramatische impact t .... Lees verder


Elektrische auto's stoten tijdens het rijden geen CO₂ uit, maar die uitstoot is er wel bij de productie van elektriciteit en de bouw van de auto's. De CO₂-winst is daardoor erg klein (of zelfs negatief). .... Lees verder


Als het gaat om het verminderen van de CO₂-uitstoot is kernenergie in zijn huidige vorm al een aantrekkelijke oplossing. Met name de milieubelasting het het ruimtebeslag zijn bij kernenergie veel gunstiger dan bij zon en wind. Met de nieuwste ontwikkelingen op basis van thorium als kernbrandstof belooft kernenergie nog aantrekkelijker te worden. Gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren kan on .... Lees verder