home  > tag_results

Tag: gevolgen

Terug naar Home

Veel problemen in de wereld worden de laatste tijd toegeschreven aan de klimaatverandering. Of het nu gaat om de zeespiegelstijging, hittegolven, droogte en woestijnvorming, uitstervende diersoorten, het afsterven van het koraal, de opwarming krijgt al snel de schuld. Een belangrijke vraag is wat de werkelijke gevolgen zijn van de opwarming van de aarde, zowel positief als negatief en wat de impact hiervan is op de maatschappij.


De omvang van het gebied met zee-ijs varieert sterk tussen zomer en winter. Het gemiddelde oppervlak is in het noordpoolgebied de afgelopen decennia afgenomen. In het zuidpoolgebied is dit juist licht gestegen. De totale afname heeft geen invloed op de zeespiegelstijging. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, neemt de albedo niet af en zorgt de afname daarmee niet voor extra opwarming. .... Lees verder


Het IPCC meldt dat de zeespiegel versneld aan het stijgen is. In het jaar 2100 verwacht het IPCC afhankelijk van het scenario een stijging van 30 tot 110 centimeter. De veronderstelde versnelling is echter het gevolg van het combineren van twee verschillende meetmethodes, namelijk getijdenmetingen voor de oude data en satellietmetingen voor de nieuwe data. Verder maakt het IPCC gebruik van klimaat .... Lees verder


Het overgrote deel van het landijs bevindt zich op Antarctica en Groenland. Een deel van het landijs smelt jaarlijks af en draagt bij aan de stijging van de zeespiegel. De afname was de afgelopen jaren echter zeer klein ten opzichte van de totale hoeveelheid en heeft niet geleid tot een versnelling van de stijging van de zeespiegel. Het jaarlijkse deel dat afsmelt neemt niet toe. .... Lees verder


Het IPCC heeft in 2019 een uitgebreid rapport uitgebracht over de dreigende zeespiegelstijging en de risico's op overstromingen. Het IPCC stelt dat de zeespiegel versneld stijgt en dat deze versnelling de komende jaren zal doorzetten. De versnelde stijging blijkt niet uit de metingen. De getijdenmetingen laten al tientallen jaren een stabiele stijging zien van gemiddeld 1 tot 2 millimeter per jaar .... Lees verder


De zeespiegel voor de kust van Nederland stijgt al sinds het begin van de metingen in 1865 in een vrijwel constant tempo. Volgens Deltares is de gemiddelde stijging 18,6 centimeter per eeuw, waarvan 4,5 centimeter het gevolg is van bodemdaling. Voorspellingen van het KNMI over een versnelling van de zeespiegelstijging blijken tot nu toe niet uit te komen en missen een redelijke onderbouwing.  .... Lees verder


In de media is de laatste jaren veel aandacht voor het smelten van het poolijs. Vaak zijn dat verontrustende berichten over een dreigende afname van het zee-ijs in de poolgebieden en het afsmelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica. Wat klopt nu wel en wat niet? In de beschouwing over het ijs op aarde is het belangrijk om onderscheid te maken tussen zee-ijs en landijs. Bij zee-ijs gaat he .... Lees verder


Naast de veranderingen in de hoeveelheid zee- en landijs vormt de hoeveelheid sneeuw een derde belangrijke indicator voor het klimaat in de poolgebieden. Er zijn geen tekenen dat de jaarlijkse sneeuwhoeveelheid afneemt. Integendeel, de afgelopen 40 jaar is de gemiddelde hoeveelheid sneeuwval met ruim 3% toegenomen. .... Lees verder


De verandering van de zeespiegel wordt op veel plaatsen in de wereld gemeten. Overal is sprake van een stabiele stijging of daling van enkele millimeters per jaar. De gemiddelde stijging ligt tussen 1 tot 2 mm per jaar. .... Lees verder


De media melden regelmatig dat de extreme weersituaties (hitte, koude, neerslag, droogte, orkanen) het directe gevolg zijn van de klimaatverandering en dat deze nu vaker voorkomen dan vroeger. Het klopt dat in sommige delen van de wereld extreme neerslag en hittegolven zijn toegenomen, maar dat blijkt niet te gelden niet voor overstromingen, droogtes, wind en orkanen. Bovendien is het aantal slach .... Lees verder


De klimaatverandering wordt in de media vaak in verband gebracht met allerlei negatieve effecten in natuur en milieu. Het gaat daarbij om de terugloop van de biodiversiteit, woestijnvorming, bosbranden, afsterven van koraal, enzovoorts. De werkelijkheid is echter veel positiever. De opwarming is over het algemeen gunstig voor mens en natuur, en de alarmerende berichten over uitstervende ijsberen e .... Lees verder


Ondanks de stijging van de zeespiegel zijn er geen grote verschuivingen van de kustlijnen te zien. Kustlijnen hebben de afgelopen jaren zelfs iets meer land gewonnen dan verloren. Ook eilanden in de Stille Oceaan, die in principe veel te vrezen hebben van zeespiegelstijging, zijn de afgelopen jaren vaak juist gegroeid in omvang. .... Lees verder


Klimaatverandering wordt vaak als oorzaak aangeduid voor de afname van de biodiversiteit. Dit blijkt echter niet het geval. Hogere temperaturen zorgen over het algemeen voor gunstiger omstandigheden voor planten en dieren. Door de vergroening onder invloed van de gestegen CO₂ is ook de woestijnvorming sterk afgenomen, wat gunstig is voor de natuur. .... Lees verder


De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde is over het algemeen gunstig voor de leefomstandigheden van de mens. Het aantal sterfgevallen door koude is veel groter dan door warmte. De gestegen temperatuur heeft geleid tot jaarlijks 166.000 minder sterfgevallen in de wereld. Hogere temperaturen zijn ook gunstig voor de energiebehoefte. Het aantal slachtoffers als gevolg van extreme weersomst .... Lees verder


Bij hogere temperaturen kunnen bos- en natuurbranden gemakkelijker ontstaan. Daar staat tegenover dan door de toegenomen CO₂-concentratie de droogte is afgenomen. De cijfers laten wereldwijd een duidelijke afname zien van het oppervlak dat jaarlijks door bosbranden wordt getroffen. .... Lees verder


Klimaatverandering wordt vaak verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van het koraal, met name in het Great Barrier Reef bij Australië. Bij verandering van temperatuur kan het koraal inderdaad verbleken. Onderzoekers hebben aangetoond dat dit een natuurlijke reactie is en dat het koraal zich daarvan weer herstelt. Koraal blijkt zelfs sneller te groeien bij hogere temperaturen. .... Lees verder