home > tag_results

Tag: gevolgen

Terug naar Home

Veel problemen in de wereld worden de laatste tijd toegeschreven aan de klimaatverandering. Of het nu gaat om de zeespiegelstijging, hittegolven, droogte en woestijnvorming, uitstervende diersoorten, het afsterven van het koraal, de opwarming krijgt al snel de schuld. Een belangrijke vraag is wat de werkelijke gevolgen zijn van de opwarming van de aarde, zowel positief als negatief en wat de impact hiervan is op de maatschappij.


Op 25 september 2019 is het rapport The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate van het IPCC verschenen over de huidige en toekomstige zeespiegelstijging en de risico's op overstromingen. De belangrijkste boodschap in het rapport is dat de mondiale zeespiegel versneld aan het stijgen is en dat deze versnelling zal doorzetten. Het IPCC geeft aan dat de stijging in de 20e eeuw ongeveer 15cm bedr .... Lees verder


Het IPCC heeft dit jaar een uitgebreid rapport uitgebracht over de dreigende zeespiegelstijging en de risico's op overstromingen. Het IPCC stelt dat de zeespiegel versneld stijgt en dat deze versnelling de komende jaren zal doorzetten. De versnelde stijging blijkt niet uit de metingen. De getijdenmetingen laten al tientallen jaren een stabiele stijging zien van gemiddeld 1,4 tot 2 millimeter per j .... Lees verder


De zeespiegel aan de Nederlandse kust wordt al vanaf 1865 nauwkeurig gemeten in Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder en Harlingen. Volgens het Deltares-onderzoek van 2018 stijgt de zeespiegel bij ons met 18,6cm per eeuw vanaf 1890. Hiervan is 4,5cm het gevolg van bodemdaling; de absolute stijging is dus lager .... Lees verder


De stijging van de zeespiegel verschilt van plaats tot plaats en heeft ook te maken met de mate waarmee de bodem stijgt of daalt. Op de website van het sealevel.info zijn gegevens beschikbaar van vele plaatsen in de wereld, zowel van het NOAA als van het Permanent Service for Mean Sealevel. Hieronder zijn de gegevens van enkele plaatsen op de wereld in kaart gebracht. Uit de gegevens van de kust .... Lees verder


De veranderingen in de kustlijnen vormen een belangrijke indicatie van het mogelijke gevaar voor de vaak dichtbevolkte achterliggende gebieden. Bij een stijgende zeespiegel is de verwachting dat in het geval van zandstranden er erosie optreedt en daarmee een verschuiving van de kustlijn. In een onderzoek van Luijendijk et al in 2018 is gebleken dat maar 24% van de zandstranden van de wereld eroder .... Lees verder


De biodiversiteit, de mate van verscheidenheid aan levensvormen op aarde, staat onder druk. Het biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties (IPBES, Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) stelt in het rapport van 2019 dat de natuur wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit gaat. Binnen enkele decennia worden een miljoen soorten in hun voortbestaan b .... Lees verder


Voor de leefomstandigheden van de meeste mensen is de opwarming positief. Je ziet dat als mensen de gelegenheid hebben (in vakanties of na pensionering) ze bij voorkeur naar warmere gebieden gaan. Daarbij moet bedacht worden dat de temperatuurstijging zich voor het grootste deel voor hogere breedtegraden voor doet en minder nabij de evenaar, waar het al warm is. Voor Nederland betekent één graad t .... Lees verder


Ook als het gaat om het aantal en de omvang van bosbranden wordt al snel de link gemaakt naar de opwarming van de aarde als mogelijke oorzaak. De redenering daarbij is dat hogere temperaturen leiden tot verdroging van het land en daarmee een grotere kans op bosbranden. In het artikel over extremen in het weer is al gerefereerd aan de conclusie van het IPCC (AR5, pag. 162) dat een toename van de du .... Lees verder


Extreme weersituaties kunnen een grote verwoestende gevolgen hebben. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld orkanen, maar ook extreme neerslag of juist droogte hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. Ondanks alle berichtgeving is er tot nu toe geen toename waargenomen in de kracht en het aantal orkanen. Ook de hoeveelheid extreme neerslag of droogte laat geen toename zien. Orkanen Op basi .... Lees verder


Een ander bekend voorbeeld waarvoor de klimaatverandering verantwoordelijk zou zijn, is het op grote schaal afsterven van het koraal in het Great Barrier Reef ten noordoosten van Australië. Al enkele jaren komen met grote regelmaat verontrustende berichten dat het met het koraal zeer slecht gesteld is. Zo kopte RTL Nieuws onlangs: Toestand Great Barrier Reef van 'erbarmelijk' naar 'zeer erbarmelij .... Lees verder